web analytics
Yeşil Raporlama

Finansal ve finansal olmayan olaylar, muhasebe – yönetim muhasebesinin teknikleriyle sağlanan imkanlar dahilinde süreçlerin takip edilebilir ve yönetilebilir kalmasına katkı sağlar. Ekolojik gereklilikler ve teknolojik imkanlarla süreçlerin raporlanmasında kullanılacak muhtemel 9 kritere ait kavramlar “Accountancy Europe’s” grubu tarafından çalışılmaktadır:
1 – Gereklilik
Acil durumlar ve küresel sorunlarla karşı karşıyayız. Şirketlerin dönüşüm sürecinde uygun yönetişim, çerçeve ve standartlara yönelik çözüm beklentileri arayışı içinde olduğu aşikâr. Örneğin, ulusal ve bölgesel düzeyde her kurumda gerekli zaman dilimi, yasal olarak benimsenmesi gereken standartlara ve yönetmeliklere etki etmektedir.
2 – Global ve Yerel Çözümler
Hayatımızın her alanında olan değişiklikler bir sınırı bulunmayan küresel risklere bağlıdır. Lojistik zincirleri, sürdürülebilir finansman destekleri, sermaye hareketleri ve teknoloji tarafından etkinleştirilen müşteri tabanları; bu risklere iş modelleri aracılığıyla adapte olmaktadır. AB üyesi devletler, bu sorunları ele alma konusunda gerekli raporlama kriterlerini hayata geçirmek üzere yönetim muhasebesiyle belirlenebilir parametreleri finansal raporlamaya entegre etmek üzere çalışmalar yapmaktadır.
3 – Gözetim
Kamu gözetimi ve denetimiyle ilgilenen bir ülkenin bağımsız kurumu,sabit bir yaklaşım olmamakla birlikte meşruiyete ulaşmak için UFRS’nin benimsenmesi ve öğrenilmesinden itibaren küresel yapıcılığa dair çözüm üretimi adına gelişim sürecinde yeni kuruluşların gelişimine ön ayak olmuştur. Raporlama standartları kamu politikası konusu olduğundan ülkemizdeki mevcut kamu gözetimi, sermaye piyasalarının bir adım ötesine geçmiş bulunmaktadır. 2015 yılında gündeme gelen küresel ölçekte temiz enerjiye geçiş, düşük karbon ekonomisinin sürekliği konularını kapsayan paris sözleşmesi 2020 yılında uygulamaya girmek üzere yürürlüğe girme planından sapma göstermeden yaşam biçimlerini dönüştürmektedir.
4 – İş Süreçlerine Etki Eden Standartlar
Meşruluk, bağımsızlık, şeffaflık, hesap verilebilirlik, işlevsellik, uyumlu üyelik kavramlarıyla alakalı olan güvenilirlik ve satın alma konularına etki eden faiz oranları ile veriler üzerinden teknik analizler daha çok ilgi odak noktasında bulunacaktır.
5 – Paydaş Beklentilerine Çözümler
Küresel sorunların çözümü yine küresel yelpazedeki paydaşların katılımını gerektirir. Şirketler sistem değişikliğine ulaşmak amacıyla etkili, dengeli, kaliteli bir raporlama elde etmek maksadıyla açık bir rehberliğe ihtiyaç duyacaktır.
6 – Ölçek ve Kapsam Çerçevesi
Kavramsal çerçeveler standartların gelişimini destekler. Çerçeve kavramlar; önemlilik, bağlantılara ulaşma imkanları, çoklu sermaye yaklaşımı, analitik düşünme ve özgünlük, etkileşim ve küresel raporlama çerçevesinin güncelleştirilmiş format gereksinimlerini kapsar.
Ölçek, şeffaf ve denetlenebilir bilgilere ulaşma becerisini kapsadığı ölçüde geçerliliğini korur. Temel ölçekler en azından firmalar, politika yapıcıları ve düzenleyicileri tarafından tanımlanabilir. Geliştirilebilir karbon emisyonları, doğal kaynaklar, sosyal etkinlikler bilime dayalı veriler içermesiyle bir yaşam döngüsü oluşturması açısından önem arz etmektedir.
7 – Raporlamaya Yeniden Bakmak
Raporlamaya bakışımız yaşama biçimiyle bağlantılı olarak değişmektedir. Finansal ve yatırım konularına yönelik bilgi arayışı içinde olan menfaat sahipleri artık sürdürülebilir raporlama ve etki raporlamasına daha fazla yönelim gösterecektir. Şirketler, ülkelerin toplum ve çevre üzerinde uzun vadeli değer yaratma yeteneğini etkiler. Önemlilik etkisi gün geçtikçe maddi bağımlılık haline getirebilecek etkenleri kapsayacaktır.
8 – Yasal Gereklilikler
Ülkerlerin yargısal süreçleri, içinde bulunduğu bölgelerin pazar koşulları ve istenen kültürel yaklaşımlarına göre biçim kazanma kabiliyetine sahiptir. Avrupa birliği direktifleriyle uyumlu politikalar küresel iş biçimleriyle ortak kararlar alınması bakımından önem arz etmektedir.
9 – Teknoloji Rolleri
Yaşam standartlarını belirleyen gücün, buğday tarlalarından veri havuzuna dönüşmesiyle önem kazandığı günümüzde XBRL/iXRBL formatlarıyla raporlama süreçleri de bu değişimin öncülüğünü yapmaktadır.