Kategoriler
Yazın

Kriz Yönetiminde 7 Uygulama Adımı

Professional Accountancy Organizations (PAOs) Kriz yönetiminde 7 temel uygulama süreciyle ilgili kavramsal yol haritası oluşturdu.

1.Bir kriz yönetim planı oluşturun
Şirketin yönetilen bir çekirdek kadrosu, durumu değerlendirmek ve bir kriz yönetim planı geliştirmek için gereken çabaları yönetmeli, önceliğe göre sıralamalı ve koordinasyon sağlamalıdır. Kriz yönetimi planı; çalışmaya devam etmek, ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve ticari hayatın devam etmesinde etkili olmalıdır. Plan insan odaklı olup can güvenliğine önem vermelidir. Birçok kuruluş güncel koşulda ne yapacağından emin değil ve bir eylemi aksiyona dönüştürecek işlemleri oluşturamadı. Harekete getirmek için hiçbir zaman geç değildir sadece planı hazırlamak için eyleme geçmek gerekiyor.

2.Dijital hayata adapte olacak sanal çalışma planlarını uygulayın
Kuruluşunuz zaten sanal olarak çalışmıyorsa, bu zamanı planlamak için kullanın. Bir çok kurum, kuruluş, sanatçılar ve liderler internet üzerinden görüntülü toplantılar düzenleyerek bir şeyler denedi. Tamamen sanal ortamda olmak ise bambaşka bir konudur. Elektronik iletişim kanalları mümkün olduğunca etkili ve verimli hale getirilerek teknolojik altyapı tam anlamıyla kullanılmalıdır. Evden çalışmaya adapte olmaya başlamanın yanında bu durumun getirdiği pratik zorluklar ve ruh sağlığı sorunları kadar kayda değer bir çok konu var. Önemli olan can alıcı noktaysa doğa her zaman kendini sürdürecek mekanizmalarını sisteme entegre edecek gücü bir yerden buluyor. Bugün uzaktan çalışan sosyal hayattan yalıtılmış insanlar veri iletişimi sağlayan araçlarıyla bu imkana sahip durumdadır.

Bir iletişim stratejisi oluşturun
3. Her krizde korku ve belirsizlikten beslenir. Durumun varlığını sık sık tekrarlamanın etki hafifletme gibi bir fonksiyonu bulunur. Her yönetici; sosyal ve kültürel iletişimde bağı olan önemli paydaşları ile iletişimini koparmamalıdır. Personel, bu süre zarfında korku ve endişenin normal olduğunu kabul ederken aynı zamanda herkesin net bir hedef ve öncelik duygusuna sahip olmasına katkıda bulunmalıdır. Kriz ışığında halka sunulabilecek hizmetleri teşvik etmek, iş biçiminde aslında küçük değişikliklerle mümkün olmaktadır.

4. Üyelerinizi kaynaklarla donatın.
Sanal dünya, hayatın akışı yavaşlarken bize yardımcı olmada çok yararlı olabilecek bir dizi kaynak sunar. Büyük ve küçük firmalar, muhasebeciler, eğitimciler, öğrenciler, kamu sektörü çalışanları, vb. krizden etkileyebilecek müşterilerine destek için donanımlı olması gerekir. Birçok büyük firma zaten paylaşılabilir büyük malzemeler üretti. İnternet tabanlı öğrenme altyapısı geleneksel okul sistemlerinin yerini alıyor. Farklı sektörlerin de buna göre hedef konumlanması gereken farklı ihtiyaçları olabilir. Dünya çapında internet ortamında covid-19 bilgilendirmeleriyle dolup taşan ayrı alan adları bu sürece verilen önemin, ayrı bir başlangıç noktası olduğunu gösteriyor.

5. Çeşitli senaryolar için acil durum planlaması yapmak
İleriye bakmak riskleri tespit etmek çok önemlidir. Coronavirus sağlık ve güvenlik için tehdit içeren endişe, korku ve panik oluşturmaktadır. Çünkü ciddidir ve potansiyel olarak ekonomi yıkıcı etkisi vardır. Karar alıcılar stratejik önceliklerini göz önünde bulundurmalıdır; neye odaklanması gerektiği ve nelerin ertelenmesi gerektiğini belirlemelidir. Kriz ve iş önceliklerine dayanan, kısa ve uzun vadeli etkilerin gelirler, harcamalar ve nakit akışları üzerinde etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. Bazı harcamalar kesilebilirken, üyeleri desteklemek için çevrimiçi programların geliştirilmesi gibi yeni yollara yatırım yapmayı düşünebilir.

6. Uzanın
Küresel muhasebe mesleği her krizde bir araya gelebilen inanılmaz bir ağdır. Hükümet ve bağış kuruluşlarını, uluslararası ve ulusal kuruluşları, düzenleyicileri, finansal kurumları vb içerebilir. Bize düşen diğer paydaşlarla iletişim kurma yoluyla bilgi paylaşımı yapmak ve girişimler üzerinde işbirliği yapma fırsatları olup olmadığını düşünmektir.

7. Kriz yönetim planınız varsa güncelleştirin eğer yoksa bir tane oluşturun
Krizin sona ermesiyle gelecekteki olaylar için devam eden, çok amaçlı bir acil durum hazırlık planı oluşturmak ve yılda en az bir kez gözden geçirmek felaket senaryolarından bir çıkış yolu sağlar. Ülkemizdeki veya bölgemizdeki durum ne olursa olsun gelecekteki acil durumlara hazırlıklı olmamız alternatif sunma açısından kritik bir rol oynayabilir. Bu yüzden şimdi harekete geçme zamanıdır.

7. Kriz yönetim planınız varsa güncelleştirin eğer yoksa bir tane oluşturun
Krizin sona ermesiyle gelecekteki olaylar için devam eden, çok amaçlı bir acil durum hazırlık planı oluşturmak ve yılda en az bir kez gözden geçirmek felaket senaryolarından bir çıkış yolu sağlar. Ülkemizdeki veya bölgemizdeki durum ne olursa olsun gelecekteki acil durumlara hazırlıklı olmamız alternatif sunma açısından kritik bir rol oynayabilir. Bu yüzden şimdi harekete geçme zamanıdır.

Kategoriler
Yazın

Yeşil Raporlama

Finansal ve finansal olmayan olaylar, muhasebe – yönetim muhasebesinin teknikleriyle sağlanan imkanlar dahilinde süreçlerin takip edilebilir ve yönetilebilir kalmasına katkı sağlar. Ekolojik gereklilikler ve teknolojik imkanlarla süreçlerin raporlanmasında kullanılacak muhtemel 9 kritere ait kavramlar “Accountancy Europe’s” grubu tarafından çalışılmaktadır:

1 – Gereklilik

Acil durumlar ve küresel sorunlarla karşı karşıyayız. Şirketlerin dönüşüm sürecinde uygun yönetişim, çerçeve ve standartlara yönelik çözüm beklentileri arayışı içinde olduğu aşikâr. Örneğin, ulusal ve bölgesel düzeyde her kurumda gerekli zaman dilimi, yasal olarak benimsenmesi gereken standartlara ve yönetmeliklere etki etmektedir.

2 – Global ve Yerel Çözümler

Hayatımızın her alanında olan değişiklikler bir sınırı bulunmayan küresel risklere bağlıdır. Lojistik zincirleri, sürdürülebilir finansman destekleri, sermaye hareketleri ve teknoloji tarafından etkinleştirilen müşteri tabanları; bu risklere iş modelleri aracılığıyla adapte olmaktadır. AB üyesi devletler, bu sorunları ele alma konusunda gerekli raporlama kriterlerini hayata geçirmek üzere yönetim muhasebesiyle belirlenebilir parametreleri finansal raporlamaya entegre etmek üzere çalışmalar yapmaktadır.

3 – Gözetim

Kamu gözetimi ve denetimiyle ilgilenen bir ülkenin bağımsız kurumu,sabit bir yaklaşım olmamakla birlikte meşruiyete ulaşmak için UFRS’nin benimsenmesi ve öğrenilmesinden itibaren küresel yapıcılığa dair çözüm üretimi adına gelişim sürecinde yeni kuruluşların gelişimine ön ayak olmuştur. Raporlama standartları kamu politikası konusu olduğundan ülkemizdeki mevcut kamu gözetimi, sermaye piyasalarının bir adım ötesine geçmiş bulunmaktadır. 2015 yılında gündeme gelen küresel ölçekte temiz enerjiye geçiş, düşük karbon ekonomisinin sürekliği konularını kapsayan paris sözleşmesi 2020 yılında uygulamaya girmek üzere yürürlüğe girme planından sapma göstermeden yaşam biçimlerini dönüştürmektedir.

4 – İş Süreçlerine Etki Eden Standartlar

Meşruluk, bağımsızlık, şeffaflık, hesap verilebilirlik, işlevsellik, uyumlu üyelik kavramlarıyla alakalı olan güvenilirlik ve satın alma konularına etki eden faiz oranları ile veriler üzerinden teknik analizler daha çok ilgi odak noktasında bulunacaktır.

5 – Paydaş Beklentilerine Çözümler

Küresel sorunların çözümü yine küresel yelpazedeki paydaşların katılımını gerektirir. Şirketler sistem değişikliğine ulaşmak amacıyla etkili, dengeli, kaliteli bir raporlama elde etmek maksadıyla açık bir rehberliğe ihtiyaç duyacaktır.

6 – Ölçek ve Kapsam Çerçevesi

Kavramsal çerçeveler standartların gelişimini destekler. Çerçeve kavramlar; önemlilik, bağlantılara ulaşma imkanları, çoklu sermaye yaklaşımı, analitik düşünme ve özgünlük, etkileşim ve küresel raporlama çerçevesinin güncelleştirilmiş format gereksinimlerini kapsar.

Ölçek, şeffaf ve denetlenebilir bilgilere ulaşma becerisini kapsadığı ölçüde geçerliliğini korur. Temel ölçekler en azından firmalar, politika yapıcıları ve düzenleyicileri tarafından tanımlanabilir. Geliştirilebilir karbon emisyonları, doğal kaynaklar, sosyal etkinlikler bilime dayalı veriler içermesiyle bir yaşam döngüsü oluşturması açısından önem arz etmektedir.

7 – Raporlamaya Yeniden Bakmak

Raporlamaya bakışımız yaşama biçimiyle bağlantılı olarak değişmektedir. Finansal ve yatırım konularına yönelik bilgi arayışı içinde olan menfaat sahipleri artık sürdürülebilir raporlama ve etki raporlamasına daha fazla yönelim gösterecektir. Şirketler, ülkelerin toplum ve çevre üzerinde uzun vadeli değer yaratma yeteneğini etkiler. Önemlilik etkisi gün geçtikçe maddi bağımlılık haline getirebilecek etkenleri kapsayacaktır.

8 – Yasal Gereklilikler

Ülkerlerin yargısal süreçleri, içinde bulunduğu bölgelerin pazar koşulları ve istenen kültürel yaklaşımlarına göre biçim kazanma kabiliyetine sahiptir. Avrupa birliği direktifleriyle uyumlu politikalar küresel iş biçimleriyle ortak kararlar alınması bakımından önem arz etmektedir.

9 – Teknoloji Rolleri

Yaşam standartlarını belirleyen gücün, buğday tarlalarından veri havuzuna dönüşmesiyle önem kazandığı günümüzde XBRL/iXRBL formatlarıyla raporlama süreçleri de bu değişimin öncülüğünü yapmaktadır.

Kategoriler
Yazın

IMF & COVID-19

Sadece komplo teorisyenleri konuşuyor ve kenara çekilen halklar, politikacılar, işverenler kendine özgü bir kültürüyle tecrit altındadır. Kültür, eylemsizlikten çıkış yoluna yön veren kitlesel hareketlere zemin hazırlar. Dijital salgına yön veren eylemsizlikte; işçiler işlerini ve patronlar değer üretme arzını kaybediyor. Restoranlar, oteller, eğlence merkezleri, uçaklar, sokaklar, tarlalar boşaltılıyor. Üretim ilişkilerinin askıda kalmasıyla hazıra dayanan dağın yarattığı enflasyonist buhranda bankalar verdikleri kredilerin geri dönüşüne daha az yanıt alacaktır.

IMF’in dijital salgın ile son blog paylaşımları aşağıdaki gibidir:

º Europe’s COVID-19 Crisis and the Fund’s Response by Poul M. Thomsen, Director of the IMF’s European Department

º In It Together: Protecting the Health of Africa’s People and their Economies by Karen Ongley and Abebe Aemro Selassie of the African Department

º COVID-19 Pandemic and the Middle East and Central Asia: Region Facing Dual Shock by Jihad Azour, Director of the Middle East and Central Asia Department

º Blunting the Impact and Hard Choices: Early Lessons from China by Helge Berger, Kenneth Kang, and Changyong Rhee of the Asia and Pacific Department

º COVID-19 Pandemic and Latin America and the Caribbean: Time for Strong Policy Actions by Alejandro Werner, Director of the Western Hemisphere Department

º Policy Action for a Healthy Global Economy by Managing Director Kristalina Georgieva

º Coronavirus Economic Planning: Hoping for the Best, Prepared for the Worst by Martin Mühleisen of the Strategy, Policy, and Review Department

º Monetary and Financial Stability During the Coronavirus Outbreak by Financial Counsellor Tobias Adrian